Säännöt

1
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Taivallahden Venekerho - Edesvikens Båtklubb r.y. on perustettu syyskuun 20. päivänä 1961 ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2
Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää veneurheilua ja ulkoilua toimeenpanemalla retkeilyjä ja kilpailuja. Yhdistys voi omistaa tai hallita toiminnan luonteeseen soveltuvia kiinteistöjä ja maa-alueita

3
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka on suorittanut määrätyn liittymismaksun. Kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka suorittaa seuran vahvistaman kertakaikkisen tai vuosittain määrättävän ja maksettavan kannattajajäsenmaksun. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Yhdistyksen jäsenistä sekä veneistä pidetään luetteloa, johon tehdään heitä koskevat merkinnät.

4
Jäsenmaksut
Uuisen jäsenten liittymismaksun sekä vuosittain suoritettavan jäsenmaksun määrää vuosikokous erikseen kutakin toimintavuotta kohden. Jäsenmaksut on suoritettava viimeistään huhtikuun 15. päivään mennessä.
 
5
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet ja yksi (1) varajäsen erovuorossa ja määrätään ensimmäisellä kerralla erovuoroiset hallituksen jäsenet arpomalla, joiden tilaa vaalin kautta määrätään uudet, jolloin eroavat jäsenet voidaan valita uudelleen. Puheenjohtaja on erovuorossa joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan joka vuosi. Yhdistyksen sihteerin, varainhoitajan, satamakapteenin (ja toiminnanjohtajan) sekä mahdolliset muut toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen vaatimuksesta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varaapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistö on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Määrättyjä tehtäviä varten voi yhdistys valita erikoisia toimikuntia.
 
6
Jaostot
Yhdityksen jäsenent voivat muodostaa epäitsenäisiä jaostoja huolehtimaan eri harrastuspiirien toiminnasta. Jaostojen säännöt vahvistaa yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

7
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

8
Tilit ja tilintarkastajat
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajile 30 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

9
Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätäntäoikeutta läsnäolevat jäsenet. Äänioikeutettuja ovat ainosataan jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Äänestys toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Valtakirjan nojalla ei saa äänestää.

10
Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus lähettämällä kokouskutsun kirjallisesti jokaiselle jäsenelle sekä kiinnittämällä ilmoituksen edellisen kokouksen määräämälle ilmoitustaululle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen huhtikuun aikana ja syyskokoukseen marrskuussa. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen määräyksetä tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdityksen jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii sen kokoonkutsumista käsittelemään ilmoitettua asiaa.

Kokous on kutsuttava neljäntoista päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

11
Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat kokouksen ääntenlaskijoina;
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
Valitaan hallitus ja toimihenkilöt 5 pykälän mukaisesti;
Valitaan tarkstus-, mittaus- ja kilpailulautakunta sekä huvitoimikunta ja laituritoimikunta;
Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
Määrätään kokouskutsumenettelystä;
Käsitellään hallituksen tai yksityisten nostamat kysymykset.
 
Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat kokouksen ääntenlaskijoina;
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
Käsitellään hallituksen tai yksityisten nostamat kysymykset.
 
12
Muu toiminta
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan toimintansa tukemiseksi lahjoituksia, testamentteja, järjestää kilpailuja, näytöksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.
 
13
Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksesa vähintään kolme neljäosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
 
14
Yhdistyksen lakkaaminen
Jos yhdistys hajoaa tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suomen meripelastustyön hyväksi, käytettäväksi sen toiminnan edistämiseksi.

15
Muuten noudatetaan yhdistyslakia.